Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2017 (31-d’agost-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Donar compte renúncia acta Regidor.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç del sobre moció Grupo Municipal Cipal mostra d’artesania.
4.- Aprovació, si procedeix, moció de la Comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i Comerç sobre el nomenament del Castell de l’Olla com membre del Consell Municipal de Comerç i Turisme.
5.- Aprovació, si procedeix, Dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Compte General 2016.
6.- Aprovació, si procedeix, modificació pressupostària.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1216 a 1416/2017).

Precs i preguntes

Scroll to Top