Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2014 (30-octubre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (25.09.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre fixació festes locals 2015.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, refinançament operacions de crèdit.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació pressupostària.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació ordenança IBI.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe morositat 3 T/2014
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1389 a 1587/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top