Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2014 (4-desembre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (30.10.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial Marymontaña II (2439/2013).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança fiscal reguladora taxa per expedició documents administratius (Expedient 4922/2014).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre ordenança protecció arbrat (Expedient 666/2013).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre incorporació depuradores P.P. El Aramo (Expedient 2977/2014).
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Compromís per a creació d’un registre públic de factures (Expedient 5825/2014).
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Compromís per a creació pla d’actuació prevenció corrupció (Expedient 5702/2014).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1588 a 1802/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top