Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2014 (25-setembre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (04.09.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre inici forme expedient adquisició immoble en C./ La Mar.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació pressupostària.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, sol·licitud subvenció.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1260 a 1388/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top