Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2020 (3-setembre-2020)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre desestimació al·legacions i aprovació projecte i estudi viabilitat cafeteria i gimnàs poliesportiu municipal.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre desestimació al·legacions i aprovació projecte i estudi viabilitat centre integral majors d’Altea.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre desestimació al·legacions i aprovació projecte i estudi viabilitat cafeteria centre social.
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació crèdit extraordinari.
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre sol·licitud compatibilitat personal Conservatori.
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme i Pla General sobre aprovació definitiva pla reforma interior polígon La Mallà
8.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Ciutadans ocupació il·legal habitatges.
9.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre moció Grup Municipal Popular prestació assistència sanitària .
10.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre moció Grup Municipal Popular recolzament sector pesquer professional modalitat arrossegament.
11.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular mesures fiscals COVID 19.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 1372 al 1649/2020.

Precs i preguntes.

Scroll to Top