Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2017 (3-d’agost-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, presa possessió Regidor Grup Municipal Socialista (3273/2017)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda especial de comptes i règim interior sobre un finançament just (3859/2017).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre moció l’ensenyament de la filosofia en el currículum acadèmic de Secundaria. (3949/2017).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre moció en defensa dels Bous al carrer(3948/2017).
6.- Aprovació, si procedeix, moció de la Comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i Comerç sobre el nomenament de “Armengol” col·lectiu de venedors ambulants com membre del Consell Municipal de Comerç i Turisme (3947/2017).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen de la Comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre pròrroga concessió administrativa del Servei Públic Palau Altea per un termini improrrogable d’un any(3333/2013).
8.- Aprovació, si procedeix, dictamen de la comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre modificació bases execució pressupost corporació 2017 en l’apartat de despeses (3942/2017).
9.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre proposta dies festius 2018 (3803/2017).
10.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre compliment auto 20 de juny de 2017 mitjançant en l’ensenyament no universitari en la Comunitat Valenciana (4076/2017).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació del pla d’ajust del segon trimestre del exercici 2017 (3346/2017).
Donar compte informe morositat i període mitjà de pagament proveïdors segon trimestre 2017 (1977/2017).
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1014 a 1215/2017).

Precs i preguntes

Scroll to Top