Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2014 (4-setembre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (31.07.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Reglament Segona Activitat del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Altea.(Expedient 3218/2014)
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Comitè de Seguretat i Salut en l’Ajuntament d’Altea (Expedient 3221/2014).
4.- Aprovació, si escau, Compte General corresponent a l’exercici 2013 (Expedient 1461/2014).
URGÈNCIA:Aprovació, si escau, modificació pressupostària 29/2014 (Expedient 531/2014).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (de 1066 a 1259/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top