Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2021 (23-juny-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.
2.- Presa de raó renúncia Regidor Jesús Ballester Huertas
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre declaració festes patronals com d’interès turístic
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació ordenança fiscal recollida residus sòlids urbans
5.- Aprovació, si escau, modificació de crèdits extraordinaris.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte decret liquidació
Donar compte informe anual de control dels comptes a justificar i anticipis de caixa
Donar compte informe anual resolucions adoptades pel President contràries a objeccions efectuats
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1047 al 1333/2021)
Donar compte Decret 1237/2021

Precs i preguntes

Scroll to Top