Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2020 (6-agost-2020)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim interior sobre modificació extraordinària de crèdits.
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim interior sobre modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació del sòl, subsòl i vol en la via pública.
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Infraestructures i Medi ambient sobre informe als recursos de reposició, mesures cautelars, suspensió forçosa, acord plenari 5 de març de 2020.
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre nomenament membre del consell Municipal de Comerç i Turisme.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 1123 al 1371/2020.
Donar compte de l’Informe d’Avaluació del Pla d’Ajust del 2n Trimestre
Donar compte informe de morositat i període mitjà de pagament a proveïdors 2n Trimestre.

Precs i preguntes.

Scroll to Top