Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2014 (31-juliol-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (03.07.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació bases execució pressuposat municipal (3887/2014).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre resolució Pla Actuació Integrada de Serra Alta (1298/2013).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació Llei Electoral Valenciana (3794/2014).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre defensa senyals identitat valencianes (3795/2014).
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Esport sobre moció exempció IVA serveis educació infantil (3470/2014).
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Esport sobre moció incremente beques menjador escolar (3470/2014).
amiliar en família educadora (2864/2014).
9.- Aprovació, si escau, ratificació decrete 1108/2014 (214/2012).
10.- URGÈNCIA: Moció conjunta obres front litoral alteano.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe morositat 2º trimestre 2014 (3689/2014).
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 866 a 1065/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top