Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2020 (2-juliol-2020)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre conveni interadministratiu entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic i l’Ajuntament d’Altea per a l’execució de l’actuació Projecte reformat de rehabilitació medi ambiental de la façana costera del casc urbà d’Altea (part marítima) (3333/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior modificació dia celebració comissions informatives (3875/2019).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior modificació ordenança IBI (3152/2020)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre que la Societat Mercantil PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL SA, ostente la condició de mitjà propi i servici tècnic de l’Ajuntament d’Altea en els terminis previstos en la normativa vigent (3051/2020)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 948 al 1122/2020.

Precs i preguntes.

Scroll to Top