Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2014 (3-juliol-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (05.06.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre concessió gestió servei il·luminat i semaforic. (2666/2014).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre desequilibri econòmic financer en el contracte de concessió municipal del servei de proveïment domiciliari d’aigua i sanejament (2500/2014).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació del contracte de proveïment d’aigua domiciliària i clavegueram municipal (3123/2014).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Derogació d’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua potable i clavegueram (3201/2014).
6.- .- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Ordenança Reguladora de les Tarifes del Servei de Subministrament d’Aigua Potable i Clavegueram (3124/2014)
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Drets d’Escomesa a la Xarxa General de Proveïment d’Aigua Potable (3282/2014).
8.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre sol·licitud subvenció a Diputació Provincial (214/2012)
9.- Aprovació, si escau, modificació pressupostària 18/2014 (531/2014)
10.- Aprovació, si escau, avales Empresa Pública Municipal (3273/2014).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 679 a 865/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top