Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2020 (4-juny-2020)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre ratificació modificació de crèdits.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre modificació contracte enllumenat públic.
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, cultura, festes, Agermanaments, Comerç i Turisme sobre conveni singular 2020.
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç acceptació delegació competències Pla Edificant.
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal ciutadans sobre finançament local (2666/2020)
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de comptes i règim interior moció Grup Municipal Popular sobre finançament local (2768/2020)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informes morositat i període medi de pagament.
Donar compte resolucions dictades per Alcaldia i Regidories Delegades des de l’última sessió plenària del 759 a 947/2020.

Precs i Preguntes.

Scroll to Top