Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2019 (2-maig-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Presa de raó renúncia voluntaria acta Regidor (2210/2019)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Obres sobre aprovació inicial ordenança reguladora realització productes audiovisuals (5366/2017).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdits (513/2019)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior aprovació Pla Econòmic Financer (2520/2019)
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Obres sobre moció recolzament silvestrisme (2005/2019)
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme aprovació conveni FPA (2481/2019)
8.-Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme aprovació  inscripció com municipi turístic familiar (2238/2019)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte decret liquidació pressupost 2018 (1033/2019).
Donar compte informe anual resultats obtinguts del control de les comptes a justificar i anticipis de caixa fixa 2018 (1033/2019)
Donar compte informe anual resolucions adoptades pel President contràries a les objeccions efectuades 2018 (1033/2019)
Donar  compte informe Intervenció de Fons sobre compliment contingut memòries (5911/2016)
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenaria ordinaria (del 487 a778/2019)

Precs i preguntes

Scroll to Top