Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2016 (31-maig-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (05.05.2016).
2.- Sortege Presidents i vocals (titulars i suplents) eleccions a Corts Generals 2016 (2611/2016).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre paratge natural municipal Cap Negret (5311/2014).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació pressupostària (1552/2016).
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació inicial ordenança mobilitat (2431/2016).
6.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre pla econòmic financer 2016/2017 (2369/2016).
7.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa cultura sobre sol·licitud adhesió Circuit Culturarts 2016 (2501/2016).
8.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Cultura sobre creació Consell Comercie i Turisme (1041/2016)
9.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre modificació ordenança municipal ús, aprofitament i gaudi del litoral (2610/2016)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 582 a 779/2016)

Precs i preguntes

Scroll to Top