Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2016 (5-maig-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (07.04.2016).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior per a facultar Alcaldia-Presidència signa escriptura pública (1687/2016).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre modificació ordenança reguladora d’horaris i condicions de neteja i seguretat per a les obres i construccions en el terme municipal d’Altea (2141/2016).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació Puntual Plantilla Personal 2016 (2114/2016).
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació RPT 2016 (2115/2016).
6.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre aprovació inicial ordenança de protecció i pràctica esportiva de la colombicultura i el colom esportiu (151/2016).
7.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre encomana de gestió a pública de desenvolupament municipal (455/2016).
8.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre desestimació recurs reposició (1960/2016).
9.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre aprovació definitiva ordenança reguladora de mesures excepcionals aplicables al subministrament d’aigua en cas de sequera (1088/2016

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe morositat 1 T/2016 (1958/2016)
Adonar decrete liquidació pressuposte 2015 (2016/2016)
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 385 a 581/2016)

Precs i preguntes

Scroll to Top