Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2014 (5-juny-2014)

Plenari 5/2014 de 5 de juny de 2014

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (30.04.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdit 12/2014 (531/2014).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació condiciones financeres operacions crèdit llarg termini finançament proveïdors (2919/2014).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 505 a 678/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top