Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2020 (7-maig-2020)

ORDRE DEL DIA

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdits (269/2020).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre la moció de mesures relacionades amb autònoms (2198/2020).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre la moció per a l’adopció mesures econòmiques per COVID 19 (2221/2020).
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, cultura, festes, Agermanaments, Comerç i Turisme sobre moció creació taula de treball per a la reactivació econòmica d’Altea (2267/2020).
6.- Aprovació, si procedeix, moció recolzament sector públic sanitari (2376/2020).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte Decret liquidació (686/2020)
Donar compte informe anual de control dels comptes a justificar i bestretes de caixa (686/2020).
Donar compte informe anual resolucions adoptades pel president contràries a objeccions efectuades (686/2020).
Donar compte de l’avaluació del 1r T 2020 del Pla d’Ajust (3346/2013).
Donar compte resolucions dictades per Alcaldia i Regidories Delegades des de l’última sessió plenària del 189 a 758/2020.

Precs i Preguntes.

Scroll to Top