Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2016 (7-abril-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior
2.- Pren possessió Regidor Luis Eduardo Montes Ortega
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi ambient sobre incorporació Associació Municipis Forestals.
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme cessió parcel·la.
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació pressupostària
6.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre rectificació inventarie 2011
7.- URGÈNCIA: Moció defensa Diputacions i Cabildos.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar Pla Pressupostari Mitjà Termini 2016-2019
Adonar expedient acceptació donació parcel·les
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 168 a 384/2016)

Precs i preguntes.

Scroll to Top