Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2020 (5-març-2020)

ORDRE DEL DIA

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Partició Ciutadana moció Dia Internacional de la Dona.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació Reglament Intern Ús Drons Policia Local.
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre resolució al·legacions assumpció subministre aigua potable i clavegueram Sierra Altea
5.- Moció suport sector agroalimentari.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària de l’1 al 188/2020.

Precs i preguntes.

Scroll to Top