Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2017 (6-abril-2017)

Plenari 4/2017 de 6 d’abril de 2017

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre adhesió circular 2/2016.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació subvencions sanitàries.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissióinformativa de benestar social sobre Pla d’Igualtat.
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció fons cooperació.
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació sobre conveni singular FPA Algar.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA:
7.- Aprovació, si procedeix, sol·licitud finançament sentència Fons Impuls Econòmic.
8.- Aprovació, si procedeix, moció rebuig pressupostos generals de l’Estat.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte Pla Pressupostari Mig Termini 2018/2020
Donar compte informe fiscalització Sindicatura de Comptes exercici 2015
Donar compte liquidació Pressupost 2016
Donar compte informe seguiment pla econòmic financer
Donar compte informes morositat i PMP 2016
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 135 a 355/2017).

Precs i preguntes

Scroll to Top