Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2017 (2-març-2017)

Plenari 3/2017 de 2 de març de 2017

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre addenda delegació competències SUMMA (177/2017).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre proposada liquidació contractes FCC Medi ambient (124/2013).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre moció Grup Municipal Popular Pativel (416/2017)
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció dret civil valencià (690/2017).
6.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció cobre taxa empreses subministradores (418/2017).
7.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció constitució comissió estudie passius contingents (417/2017)
8.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa de cultura sobre moció drets lingüístics valencians (1072/2017).
9.- Aprovació, si escau, caducitat i reinicie del procediment de resolució de l’adjudicació del Programa de l’actuació Integrada del Sector 6 SUNP Marymontaña II ( 1120/2015).
10.- Aprovació, si escau, inici forme expedient fixació fixe el preu just finca propietat Almudi Altea SA (1498/2014)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informes sobre morositat de pagament 4 T/2016 (1958/2016 i 5321/2014)
Adonar informe avaluació pla d’ajust (3346/2013)
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (de l’1 a 134/2017)

Precs i preguntes.

Scroll to Top