Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2016 (3-març-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (21.01.2016)
2.- Prendre coneixement renuncia Regidor Miguel Angel Capella Esquitino integrat en el Grup Municipal Cipal.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi ambient sobre moció rescate concessió AP7.
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa benestar social i igualtat sobre moció dia internacional de la dona.
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre moció nomenament representant Junta Rectora Parc Natural Serra Gelada.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, ordenança mesurades excepcionals consum aigua en cas sequera.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe morositat 4 T/2015.
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (de l’1 a 167/2016)

Precs i preguntes.

Scroll to Top