Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2014 (3-abril-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (06.03.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre modificació estatuts de l’entitat de conservació de la Mallà (Gestiona 400/2013).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre caducitat forme expedient resolució d’adjudicació del programa d’actuació integrada corresponent a la unitat d’execució 1ª, polígon I Serra Alta, del P.P. Alhama Springs i inici d’un nou expedient, així com resolució del conveni urbanístic subscrit entre Monver Immobiliària SA i Ajuntament d’Altea (1298/2013).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança municipal ICIO (811/2014).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social sobre aprovació ordenança municipal reguladora subvencions ajudes emergència (1059/2014).
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança municipal de circulació (1650/2014).

DESPATX EXTRAORDINARI:
7.- Aprovació, si escau, modificació de crèdits 7/2014 (531/2014).
8.- Aprovació, si escau, forme expedient reclamació patrimonial formulada per Desenvolupaments Urbanístics del Algar SL (2968/2013).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 132 a 280/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top