Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2014 (6-març-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre modificació estatuts consorci provincial de bombers.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social sobre moció Dia Internacional de la Dona.
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdits extraordinaris.
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança taxa arreplegada residus sòlids urbans.
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre moció Grup Municipal Compromís contra prospeccions d’hidrocarburs en el Golf de València.
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social sobre moció Grup Municipal Socialista referent a l’avantprojecte de Llei Orgànica pel qual el Govern d’Espanya pretén revisar la legislació vigent sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
8.- URGÈNCIA: Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre proposició recolze a taxistes.
9.- URGÈNCIA: Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació Reglamente de Funcionament de la Junta Pericial del Cadastre de Rústica.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (de l’1 a 131/2014)
Adonar informe morositat 4º trimestre 2013

Precs i preguntes.

Scroll to Top