Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2014 (24-gener-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre al·legacions al pressupost de 2014 i aprovació definitiva.
URGÈNCIA: 3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre resolució al·legacions Monver Immobiliària SA.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2061 a 2384/2013)

Precs i preguntes.

Scroll to Top