Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2019 (6-febrer-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre resolució al·legacions pressupost 2019 i plantilla personal (6313/2018)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre aprovació conveni cessió immoble (6657/2018)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre aprovació estudi viabilitat econòmica Palau Altea (2619/2018)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Educació, Cultura, Festes, Agermanaments,Comerç i Turisme sobre adhesió Consell de Comerç i Turisme.
6.- Aprovació, si procedeix, moció sol·licitud dotació educadora centres escolars públics.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2320 al 2907/2018)

Precs i preguntes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
Pregunta de Raimundo Pérez Castro sobre Premis Altea (6469/2018)
Pregunta de Verónica Gómez López del Castillo sobre falta educador/a IES Altaia (565/2019)

Scroll to Top