Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2016 (29-desembre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre ampliació delegació SUMA sancions ordenança animal (6014/2016).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre constitució comissió avaluació ambiental i territorial estratègica i el seu reglament (6057/2016).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte del requeriment efectuat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana respecte a la finalització del termini per a la presentació del Compte General de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, exercici 2015 (672/2016)
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2000 a 2248/2016).

Precs i pregunte

Scroll to Top