Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0002-2021 (13-gener-2021)

ORDRE DEL DIA:

Únic.– Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre desestimació al·legacions i aprovació definitiva pressupost general Corporació i plantilla personal exercici 2021.

Scroll to Top