Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2021 (7-gener-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre nomenament Jutge de Pau Substitut.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació inventari bens i drets Corporació 2016.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre assignació nom plaça pública.
5.- Aprovació, si procedeix, inici expedient per a impulsar elaboració plans municipals d’inclusió i cohesió social.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 2362 al 2728/2020.
Donar compte resolucions 2173 i 2174/2020.
Donar compte seguiment pla ajust 4 T/2019.
Donar compte període mitjà de pagament i morositat 4 T/2019.

Precs i preguntes.

Scroll to Top