Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0016-2019 (28-novembre-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana moció 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre desistiment modificació pressupostària.
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular dono suport a forces i cossos seguretat de l’Estat.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2356 al 2647/2019)
Donar compte resolució Alcaldia 2713/2019.
Donar compte avaluació pla ajusti 3 T/2019
Donar compte informes morositat 3 T/2019
Donar compte cost serveis públics 2018

Precs i preguntes.

Scroll to Top