Ordenances

En el següent enllaç pot trobar els reglaments i ordenances municipals en procés d’elaboració o modificació que se sotmeten a consulta ciutadana prèvia, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats, així com per a recaptar l’opinió d’aquelles organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupen o representen a les persones els drets de les quals o interessos legítims puguen veure’s afectats per la norma a aprovar i les finalitats de la qual guarden relació directa amb  el seu objecte. Tot açò conforme al regulat en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Accés a les Ordenances en Tramitació

Scroll to Top