Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2017 (25-maig-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre crèdit extraordinari.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre crèdit extraordinari.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre crèdit extraordinari.
5.- Aprovació, si procedeix, sol·licitud subvenció Pla Provincial de Cooperació a les obres i servicis 2018.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 612 a 774/2017).

Precs i preguntes

Scroll to Top