Monument Natural Cap Negret

El litoral d’Altea alberga una xicoteta àrea d’indubtable interés geològic, la cala del Soio i la seua rodalia, en la qual apareix un singular aflorament de materials volcànics, molt escassos, en general, en el territori valencià. En concret, entre els sediments actuals ‒fonamentalment les graves de l’esmentada cala‒ afloren roques ígnies del triàsic superior i roques sedimentàries del tirreniense, totes dues amb un elevat interés científic.

Monument Natural de l’Aflorament Volcànic de Cap Negret

L’interés científic i didàctic d’aquest aflorament és, certament, molt elevat i el seu potencial d’ús per al desenvolupament local i l’ecoturisme és palés gràcies a la seua accessibilitat. Això fa que hagen d’adoptar-se accions no solament de preservació per la seua importància científica, sinó també per a la seua posada en valor, ja que es tracta d’un geo recurs d’especial interés i enorme potencial didàctic.

Sediments de l’època Tirreniense

És per això que per a disposar l’aflorament volcànic i la platja fòssil d’un règim de protecció adequat, en data 13 de novembre de 2020, mitjançant Decret 181/2020, el Consell va declarar com a Monument Natural aquest espai de l’Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret a Altea, amb una superfície de 10,76 hectàrees, de les quals aproximadament 1,20 ha corresponen a àrees terrestres incloses en el terme municipal d’Altea, i 9,56 ha a àrees marines adjacents amb continuïtat ecològica.

Ara ha de ser elaborat el règim de gestió d’aquest Monument Natural mitjançant un Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) que haurà de considerar mecanismes de coordinació entre els diferents espais protegits del terme municipal, i establir el marc en el qual es duran a terme les activitats directament relacionades amb la gestió de l’espai protegit, una vegada finalitzada l’actual concessió portuària.

D’aquesta manera, amb caràcter previ a l’elaboració d’aquesta Norma de Protecció, es fa necessari conéixer l’opinió d’aquelles persones i entitats interessades en la protecció d’aquest espai natural, en el qual hem de tindre en compte tots els interessos i fer que el procés redunde en el benestar dels veïns i en la protecció a futur d’aquest preuat Monument.

Et necessitem, Participa!

Scroll to Top