Legislació Accessibilitat

LEGISLACIÓ NACIONAL


Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre límits del domini sobre immobles per a eliminar barreres arquitectòniques a les persones amb discapacitat.

Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat.

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA


Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.

Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d’Accessibilitat Universal al sistema de transports de la Comunitat Valenciana.

Decret 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics.

Scroll to Top