Plans d’Igualtat

El II Pla d’Igualtat municipal entre Dones i Homes d’Altea (2018- 2022) és fonamental per a poder introduir, de forma efectiva, el principi d’igualtat de gènere en totes les polítiques que, en diversos nivells, ve desenvolupant aquesta entitat.

Un Pla d’Igualtat d’Oportunitats és un document de treball que representa un compromís per part del municipi. En aquest Pla, es dissenyen les actuacions que s’implantaran en benefici de la Igualtat, a raó d’un Diagnòstic de Situació prèviament realitzat.

En l’Article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, s’estableix que les empreses i administracions públiques, estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels treballadors i treballadores en la forma que es determine en la legislació laboral.

L’Alcaldia i les diferents Regidories, juntament amb el Comité d’Igualtat negocien el present Pla des del convenciment que la no discriminació, la igualtat i la conciliació de la vida familiar, laboral i personal permeten valorar i optimitzar les potencialitats i possibilitats de tota la ciutadania alhora que millora la seua qualitat de vida, que redunda en l’increment del benestar en el municipi.

Pretenem que el Pla d’Igualtat siga un procés de millora contínua, que contribuïsca a mantenir viu el procés d’aconseguir que el municipi no s’estanque en el seu objectiu d’aconseguir la igualtat real entre dones i homes, revisant i millorant amb el temps les actuacions implantades. És necessari realitzar una avaluació contínua per a comprovar les millores i canvis que aporten solucions a situacions desiguals i, per tant, injustes.

En definitiva, ens trobem amb una eina de treball consensuada per totes les parts socials del municipi amb vocació de continuïtat que vetlarà per la igualtat entre dones i homes en tot el municipi d’Altea.

L’elaboració del I Pla d’Igualtat Municipal entre Dones i Homes d’Altea obeeix al compromís de la Institució davant la societat per a treballar a favor de la no discriminació per raó de gènere i per a emprendre mesures amb la finalitat de promoure la igualtat entre dones i homes, tant en les polítiques de gestió interna com en les polítiques de gestió local.

Scroll to Top