Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible

2013

Bases d'Execució

Informe economicofinancer

Estat d'ingressos

Resum per capítols econòmics

Liquidació del pressupost