Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
16.12.15

Plenari 13/2015 de 4 de novembre de 2015

Plenari 13/2015 de 4 de novembre de 2015

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (01.10.2015).
2.- Retirat de l’ordre del dia.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre reconeixement compatibilitat empleat municipal -Francisco Zaragoza Saura- per a desenvolupar activitats de Professor d’Universitat Associat (5166/2015).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Reconeixement compatibilitat empleat municipal -Juan T. Lavios Berenguer- per a desenvolupar activitat de Professor Conservatori Superior de Música (5167/2015).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme i Pla General sobre compromís de manteniment i conservació de les obres de rehabilitació de la façana marítima (3532/2015).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació i Cultura sobre oposició a l’acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (5061/2015).
7.- Moció finançament.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informe morositat 3 T/2015 (2103/2015).
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1560 a 1777/2015).
Precs i preguntes