Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
28.04.15

Plenari 3/2015 de 2 d'abril de 2015

Plenari 3/2015 de 2 d'abril de 2015

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim
Interior sobre modificació ordenança municipal incremente valor dels terrenys.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Infraestructures, Medi ambient,
Comerç i Turisme sobre aprovació modificació estatuts Consorci d'Aigües de la Marina Baixa .
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Infraestructures, Medi ambient,
Comerç i Turisme sobre obres reurbanització Plaça dels Esports.
DESPATX EXTRAORDINARI: Nomenament patrons Fundació de la Comunitat Valenciana
Vil.la Gadea XXI.
URGÈNCIA: Sol·licitud a la Gerència Territorial del Cadastre de nova valoració cadastral.
URGÈNCIA: Sol·licitud d'inclusió de l'obra denominada telegestió sistema de reg en jardins en
el municipi d'Altea a l'empara de la convocatòria per al pla provincial de cooperació a les obres i
serveis de competència municipal per a 2016.
ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar Decret 521/2015.
Adonar TACRC Resolució Recurs 34-2015 VAL-3-2015 (Res 226) 13-03-15.
Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (del 164 al 374/2015).
Precs i preguntes.