Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
12.02.15

Plenari 12/2014 de 29 de desembre de 2014

Plenari 12/2014 de 29 de desembre de 2014

  • ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (04.12.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació definitiva modificació ordenança imposat béns immobles (Expedient 5249/2014).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre adjudicació gestió servei il·luminat públic i semafóric (Expedient 2666/2014).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre modificació estatuts pla zonal residus (Expedient 5793/2014).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Urbanisme sobre Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial Marymontaña II (assumpte que va quedar sobre la taula en la sessió de data 04.12.2014. Expedient 2439/2013).

  • ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (del 1803 a 1992/2014)
Precs i preguntes.