Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
14.10.14

Plenari 08/2014 de 4 de setembre de 2014

Plenari  08/2014 de 4 de setembre de 2014

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (31.07.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Reglament Segona Activitat del Cos de la Policia Local de l'Ajuntament d'Altea.(Expedient 3218/2014)
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Reglament Intern d'Organització i Funcionament del Comitè de Seguretat i Salut en l'Ajuntament d'Altea (Expedient 3221/2014).
4.- Aprovació, si escau, Compte General corresponent a l'exercici 2013 (Expedient 1461/2014).

URGÈNCIA:

Aprovació, si escau, modificació pressupostària 29/2014 (Expedient 531/2014).

ACTIVITAT DE CONTROL:

Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (de 1066 a 1259/2014)
Precs i preguntes.